Szczególnie Polecamy

Praktyczny kurs ratownictwa morskiego

Cena: 1100 PLN

Termin szkolenia: 2022-05-13 - 2022-05-15

Najbliższe Rejsy

Brak rejsów

Najbliższe Szkolenia

Praktyczny kurs ratownictwa morskiego

Cena: 1100 PLN

Termin szkolenia: 2022-05-13 - 2022-05-15

Aktualne wymagania na stopnie żeglarskie

ŻEGLARZ JACHTOWY


UPRAWNIENIA:
Osoba posiadajaca patent żeglarza jachtowego uprawniona jest do:
 1. Prowadzenia jachtów żaglowych po wodach śródlądowych,
 2. Prowadzenia jachtów żaglowych o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.

PROCEDURA UZYSKANIA PATENTU:
 • Od kandydata na stopień żeglarza jachtowego wymagane jest:
  • ukończone 14 lat (legitymacja szkolna lub inny dowód tożsamości)
  • zaświadczenie o dobrym stanie zdrowia - orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania żeglarstwa
  • w przypadku osoby niepełnoletniej - pisemna zgoda rodziców/opiekunów na uprawianie żeglarstwa
  • ukończenie szkolenia na stopień żeglarza jachtowego
  • podejście do egzaminu na stopień żeglarza jachtowego
  • zdanie z wynikiem pozytywnym egzaminu na stopień żeglarza jachtowego przed Komisją Egzaminacyjną PZŻ
 • Szkolenie żeglarskie na stopień żeglarza jachtowego (obligatoryjne) wg programu szkolenia PZŻ (lub innego programu szkolenia zatwierdzonego przez właściwe ministerstwo), prowadzone jest przez Instruktora Żeglarstwa PZŻ. Pozytywne zakończenie szkolenia potwierdza odpowiednie zaświadczenie, wydane przez KWŻ-ta (kierownika wyszkolenia żeglarskiego).
 • Egzamin na stopień żeglarza jachtowego organizowany i przeprowadzany jest przez PZŻ (Komisja Egzaminacyjna powoływana jest przez właściwe władze OZŻ).
 • Po zatwierdzeniu wyników egzaminu przez Prezydium PZŻ, druk patentu wydawany jest przez biuro PZŻ i wysyłany na adres posiadacza stopnia żeglarza jachtowego


JACHTOWY STERNIK MORSKI


UPRAWNIENIA:
 1. Prowadzenia jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym po wodach śródlądowych.
 2. Prowadzenia jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym o długości całkowitej do 18 m po wodach morskich.

PROCEDURA UZYSKANIA PATENTU:
Stopień jachtowego sternika morskiego uzyskać można w następujący sposób:
 1. Od kandydata na stopień jachtowego sternika morskiego wymagane jest:
  • ukończone 18 lat (legitymacja szkolna lub inny dowód tożsamości),
  • odbycie co najmniej dwóch rejsów pełnomorskich o łącznym czasie co najmniej 200 godzin żeglugi,
  • zaświadczenie o dobrym stanie zdrowia - orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania żeglarstwa,
 2. Zdanie egzaminu z wymaganej wiedzy i umiejętności na patent jachtowego sternika morskiego

KAPITAN JACHTOWY


UPRAWNIENIA:
 1. Prowadzenia jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym po wodach śródlądowych.
 2. Prowadzenia jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym po wodach morskich.

PROCEDURY UZYSKANIA PATENTU:
Stopień kapitana jachtowego uzyskać można w następujący sposób:
 1. Od kandydata na stopień kapitana jachtowego wymagane jest:
  • posiadanie stopnia jachtowego sternika morskiego,
  • odbycie co najmniej sześciu rejsów pełnomorskich po uzyskaniu patentu jachtowego sternika morskiego, o łącznym czasie co najmniej 1200 godzin żeglugi, w tym co najmniej 400 godzin samodzielnego prowadzenia jachtu o długości kadłuba powyżej 7,5 m, oraz odbycie co najmniej jednego rejs powyżej 100 godzin żeglugi na jachcie o długości kadłuba powyżej 20 m oraz jednego rejsu powyżej 100 godzin żeglugi po wodach pływowych z zawinięciem do co najmniej dwóch portów pływowych.,
  • zaświadczenie o dobrym stanie zdrowia - orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania żeglarstwa,
  • złożenie przed zespołem weryfikacyjnym (w biurze PZŻ) wniosku o wydanie patentu kapitana jachtowego wraz z kompletem druków i zaświadczeń: opinie z odbytych rejsów wystawione przez kapitana jachtu lub/i karty rejsu potwierdzone przez armatora statku w przypadku rejsów prowadzonych samodzielnie, w sytuacji gdy rejs odbywa się na własnym jachcie należy dołączyć kserokopię dokumentu.
 2. Kadydat na stopień kapitana jachtowego nie ma obowiązku odbycia szkolenia żeglarskiego, ani zdawania stosownego egzaminu końcowego.
 3. Po zatwierdzeniu wyników weryfikacji dokumentów przez Prezydium PZŻ, druk patentu wydawany jest przez biuro PZŻ i wysyłany na adres posiadacza stopnia jachtowego sternika morskiego.

źródło http://www.pyaszkolenie.org.pl/